Prodej kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Základní informace o prodeji pomůcek

CZP KK společně s partnery zajišťuje dodání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v rámci celého Karlovarského kraje.

Dovoz pomůcek až do bytu/domu pacienta je BEZPLATNÝ. Dodávají se pomůcky, které hradí pojišťovna (nerozhoduje která, prakticky se všemi je uzavřena smlouva) a pomůcky, které si hradí pacient sám včetně těch, na které přispívají sociální odbory městských úřadů.

SERVIS POMŮCEK (převzato od DMA Praha, s. r .o)

Záruční opravy hradí výrobce. Nevztahuje-li se již na pomůcku záruční doba, je postup stejný jako u získaní pomůcky, do poukazu se ale uvede kód a typ příslušné opravy. Hrazení těchto oprav se týká pouze pomůcek zapůjčovaných, na které se vypisuje „Smlouva o výpůjčce“. Jedná se o vozíky mechanické i elektrické, zvedáky do vany, pojízdné zvedáky a polohovací elektrická lůžka.

Jak pomůcku získat

MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ POMŮCKY (převzato od DMA Praha, s. r .o)
Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může dle typu předepsat lékař praktický (PRL) nebo ve většině případů odborný, nejčastěji eurolog (NEU), rehabilitační lékař (REH), ortoped (ORT), internista (INT) nebo chirurg (CHI). Pomůcka se předepisuje na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“.

V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“. K získání elektrického vozíku je potřeba vyplnit ještě „Formulář k přidělení elektrického vozíku“, kde se uvádějí výsledky neurologického, rehabilitačního, ortopedického, psychologického a očního vyšetření a podrobná specifikace vozíku. Předepsanou pomůcku pak obdržíte ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně.

V případě, že pomůcka není zdravotními pojišťovnami hrazena, nebo je-li doplatek vysoký, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

Na poukaze by mělo být uvedeno příjmení a jméno, rodné číslo, adresa, hrazení pojišťovnou (I-C-P), diagnóza (Dg.), razítko zdravotnického zařízení, jmenovka, datum, podpis lékaře předepisujícího, popřípadě i revizního, zda se jedná o pomůcku nebo její opravu či úpravu, pomůcku trvalou nebo dočasnou, novou nebo repasovanou, druh a označení pomůcky, skupina (Sk), kód, množství, výše úhrady pojišťovny a případný doplatek.

Pomůcky s příspěvkem

Pomůcky, na které může přispět sociální odbor městského úřadu

Vybráno z vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 33

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

 1. Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.
 2. Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.
 3. Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.
 4. Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.
 5. Příspěvky lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.
 6. Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 2 až 4 k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou pomůcku.
 7. Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 1 až 6 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.
 8. Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že:
  a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
  b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.
 9. Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.

Pomůcky pro těžce zdravotně postižené

Pomůcky pro TZP
Příl. č.4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce ZP občany
I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany


Název pomůcky    Max. výše příspěvku
1. Polohovací zařízení do postele    100 % z ceny
2. Obracecí postel    50 %
3. Vodní zvedák do vany    50 %
4. vypuštěno     
5. Přenosný WC    100 %
6. Psací stroj se speciální klávesnicí    50 %
7. Motorový vozík pro invalidy    50 %
8. Židle na elektrický pohon    50 %
9. Přenosná rampa (pro vozíčkáře)    100 %
10. Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu    100 %
11. Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu    100 %
12. Individuální úpravy automobilu    100 %
13. vypuštěno     
14. Dvoukolo    50 %
15. Šikmá schodišťová plošina    100 %
16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK    80 %
17. Koupací lůžko    50 %
18. Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře    100 %

Pomůcky pro sluchově postižené

Příl. č.4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce ZP občany
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany


    Název pomůcky    Max. výše příspěvku
1.    Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti    100 % nejvýše
3 000 Kč
2.    Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace    100 %
3.    Signalizace telefonního zvonku    100 %
4.    Světelný nebo vibrační budík    50 %
5.    Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně  světelné indikace zvonění    75 % nejvýše
7000 Kč
6.    Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*)    75 %
7.    Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*)    75 %
8.    Fax**)    75 %
9.    Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**)    75 %
10.    Videorekordér    50 % nejvýše
7000 Kč
11.    Televizor s teletextem    50 % nejvýše
7000 Kč
12.    Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže    50 %
13.    Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem    75 %
14.    Přístroj k nácviku slyšení    50 %
15.    Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku    50 %
16.    Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo)    50 %
17.    Individuální indukční smyčka    50 %
18.    Indikátor hlásek pro nácvik v rodině    75 %
*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených
v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených
v bodech 8 a 9.

Pomůcky pro zrakově postižené

Příl. č.4 - Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce ZP občany
III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany


Název pomůcky    Max. výše příspěvku
1.    Kancelářský psací stroj    50 %
2.    Slepecký psací stroj    100 %
3.    Magnetofon, diktafon    100 % nejvýše
4500 Kč
4.    Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem    100 %
5.    Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem    100 %
6.    Kamerová zvětšovací televizní lupa    100 %
7.    Digitální zvětšovací televizní lupa    100 %
8.    Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé    100 %
9.    Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu    100 %
10.    Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé    100 %
11.    Jehličková jednobarevná tiskárna    50 %
12.    Zařízení pro přenos digitálních dat    100 %
13.    Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem    100 %
14.    Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé    100 %
15.    Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem    100 %
16.    Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem    50 %
17.    Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem    50 %
18.    Indikátor barev pro nevidomé    100 %
19.    Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé    100 %
20.    Dvoukolo    50 %

Předepisování pomůcek

PŘEDEPISOVÁNÍ POMŮCEK (převzato od DMA Praha, s. r .o)
V závorce je uvedeno po jaké době může pacient opět žádat o srovnatelnou pomůcku a který lékař pomůcku předepisuje

POMŮCKY K CHŮZI
Berle předloketní (1ks nebo 1pár/2 roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHI)
Berle podpažní (1pár/2 roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHI)
Hole (1ks/3 roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHI)
Chodítka (RL; 1ks/5 let; REH, NEU, OP)

KŘESLA KLOZETOVÁ (RL; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT)

POMŮCKY PRO VYBAVENÍ KOUPELNY A WC
Sedačky vanové a do sprchy (1ks/5 let; REH, NEU, ORT)
Židle a křesla do sprchy (RL; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT)
Zvedák do vany a příslušenství (RL, R; 1ks/10 let; REH, NEU, ORT)
Nástavce na WC (1ks/3 roky; REH, NEU, ORT)

LŮŽKA POLOHOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (RL, R; 1ks/10 let; REH, NEU, ORT)

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ (RL; 1ks/3 roky; REH, NEU, ORT)

VOZÍKY A KOČÁRKY ZDRAVOTNÍ
Vozíky mechanické standardní a příslušenství (RL, R; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT, INT)
Vozíky mechanické speciální a příslušenství (RL, R; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT)
Vozíky elektrické a příslušenství (RL, R, S5; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT, INT)
Kočárek zdravotní a příslušenství (RL; 1ks/3 roky; REH, NEU, ORT)

ZVEDÁKY POJÍZDNÉ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zvedáky pojízdné (RL, R; 1 ks/10 let; REH, NEU, ORT)
Závěsy (RL; 1 ks/3 roky; REH, NEU, ORT)

BANDÁŽE ELASTICKÉ A NEOPRÉNOVÉ (1ks/1 rok; REH, NEU, ORT, CHI, OP)

SEZNAM ZKRATEK:
INT – internista CHI – chirurg NEU – neurolog
OP – ortopedický protetik ORT – ortoped PRL – praktický lékař
REH – rehabilitační lékař
RL – nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)
R – pomůcky zapůjčované (Smlouva o výpůjčce)
S5 – nutná doplňující odborná vyšetření (Formulář k přidělení elektrického vozíku)

Přihlaste se k odběru novinek