GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů  Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s,  IČ: 26594307, se sídlem: Sokolovská 54/119, Karlovy Vary, 360 05, zastoupené Petrem Končelem, pověřeným zastupováním pracovní pozice ředitele CZP KK,  telefon: +420 353 998 050, e-mail: infoatsluzbypostizenym [emailtecka] cz (info[at]sluzbypostizenym[dot]cz), webová stránka: www.sluzbypostizenym.cz (dále jen „Správce“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou Správcem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.  

Správce je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679), (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.  Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu Nařízení. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje a další informace týkající se uživatelů registrovaných sociálních služeb včetně zájemců o službu, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a dále smluvních partnerů.

Správce musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

Osobní údaje jsou zpracovány korektně, transparentně a na základě legitimního účelu, zákonným způsobem a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu. 

Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí subjektu údajů. 

Správce získává a zpracovává osobní údaje od subjektu údajů v následujícím rozsahu:

  • běžné osobní údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresa, datum narození, místo narození, národnost, telefonní číslo, e-mail, rodinný stav, číslo OP, státní příslušnost, počet dětí, bankovní spojení, č. účtu, fotografie bez identifikace, nejvyšší dosažené vzdělání
  • zvláštní kategorie osobních údajů: respektive zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): fotografie - biometrická data, zdravotní stav, účast v odborech, výpis z rejstříku trestů, náboženské vyznání, sexuální orientace  

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými důvody, a to zejména za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů pro poskytování sociálních služeb v oblasti  vedení personální a mzdové agendy, vymáhání pohledávek, ochrany majetku a osob, pro účetní a daňové účely, zajištění provozní činnosti, z důvodu osvětové činnosti a prezentování sociálních služeb na veřejnosti. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob.

Zvláštní kategorie osobních údajů se zpracovává pokud subjekt údajů udělil výslovný souhlas a zpracování je nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení  a sociální ochrany

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je pro subjekt údajů vždy dobrovolné a má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, může svůj souhlas kdykoli odvolat. 

Lhůta na vyřízení odvolání je stanovena do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o 2 měsíce o čemž musí být subjekt údajů ze strany Správce informován, včetně důvodu prodloužení. 

Zdroje osobních údajů 

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Subjektu údajů prostřednictvím smlouvy o nájmu věci movité, přihláškou na akci, smlouvy o poskytnutí služeb sociální péče, sociální prevence nebo podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zvláštní kategorie osobních údajů. Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace poskytnuté samotnými zaměstnanci a také zájemci o zaměstnání Správce. Osobní údaje Správce rovněž získává přímo od obchodních partnerů, kteří je poskytují v souvislosti s plněním smluvního vztahu, a dále z veřejně přístupných rejstříků, (např. živnostenský rejstřík). 

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Vaše osobní údaje Správce obecně nepředává dalším Zpracovatelům. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. Výjimkou jsou případy, kdy Správce bude povinen tyto údaje předat na základě zákona (zejména v oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy Správce bude tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům. 

Zpracování osobních údajů je bezplatné, pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem zájmů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může Správce uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů 

Správce bude osobní údaje zpracovávat a uchovávat v souvislosti s daným účelem, na základě kterého se určí právní důvod zpracování. Bude se řídit Archivačním a skartačním řádem organizace dle platného zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Řídit se také bude využíváním údajů pro statistickou službu, nemocenské a důchodové pojištění apod. 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Jako Subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo, na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce. Právo na výmaz není absolutní právo. 

Právo požadovat vysvětlení: V případě, že máte podezření, že Správce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Správci požadovat vysvětlení. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že nemáte zájem na výmaz, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému Zpracovateli osobních údajů. 

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.  

Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím: 

datové schránky:  7cam9ec 
e-mailem:   infoatsluzbypostizenym [emailtecka] cz (info[at]sluzbypostizenym[dot]cz)
poštou na adresu:  CZP KK, o.p.s. Sokolovská 54/119,  360 05, Karlovy Vary 
nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Sokolovská 54/119, Karlovy Vary a to v pracovní dny v době mezi 8.00 až 12.00 hod.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 25. 5. 2018.

Přihlaste se k odběru novinek